నోకియా స్మార్ట్‌ఫోన్లలో మీకు నచ్చిన ఫోన్ ఏది ?

నోకియా 2

8.49%
18 Votes

నోకియా 3

7.55%
16 Votes

నోకియా 5

6.13%
13 Votes

నోకియా 6

25%
53 Votes

నోకియా 8

30.66%
65 Votes

ఇతర నోకియా ఫోన్లు

22.17%
47 Votes
Total Votes: 212
You have already voted