నోకియా స్మార్ట్‌ఫోన్లలో మీకు నచ్చిన ఫోన్ ఏది ?

నోకియా 2

9.17%
20 Votes

నోకియా 3

7.34%
16 Votes

నోకియా 5

6.42%
14 Votes

నోకియా 6

25.23%
55 Votes

నోకియా 8

29.82%
65 Votes

ఇతర నోకియా ఫోన్లు

22.02%
48 Votes
Total Votes: 218
Thank you for voting