నోకియా స్మార్ట్‌ఫోన్లలో మీకు నచ్చిన ఫోన్ ఏది ?

నోకియా 2

8.88%
19 Votes

నోకియా 3

7.48%
16 Votes

నోకియా 5

6.07%
13 Votes

నోకియా 6

25.23%
54 Votes

నోకియా 8

30.37%
65 Votes

ఇతర నోకియా ఫోన్లు

21.96%
47 Votes
Total Votes: 214
You have already voted