ಈಗಿನ ಕೊರೊನಾ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾರು ಬೇಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು?