ಈಗಿನ ಕೊರೊನಾ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತಾ?