ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತಗೊಂಡ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರ; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕೇ?

ಬೇಕು

59.26%
16 Votes

ಬೇಡ

40.74%
11 Votes
Total Votes: 27
Thank you for voting