ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಏಕರೂಪ ಚಿನ್ನದ ದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಸಕಾಲವೇ?