ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು?

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

29.41%
5 Votes

ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ದುರ್ಬಲ ನಿಯಮಾವಳಿ

41.18%
7 Votes

ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿನ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಕೊರತೆ

29.41%
5 Votes
Total Votes: 17
You have already voted