ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು?

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

31.25%
5 Votes

ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ದುರ್ಬಲ ನಿಯಮಾವಳಿ

37.5%
6 Votes

ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿನ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಕೊರತೆ

31.25%
5 Votes
Total Votes: 16
Thank you for voting