ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಲೀನ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಹೌದು

61.54%
16 Votes

ಇಲ್ಲ

38.46%
10 Votes
Total Votes: 26
Thank you for voting