ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರಗೊಂಡ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಬೆಲೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಇಳಿಸಲು ಸಕಾಲವೇ?