ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತ ನಡುವೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನ?