ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ, ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದು ಸಕಾಲವೇ?