ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆಯೆ?