ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്ക് ഏത്?

എസ്ബിഐ

38.46%
5 Votes

എച്ച്ഡിഎഫ്സി

38.46%
5 Votes

ഫെഡറൽ ബാങ്ക്

23.08%
3 Votes
Total Votes: 13
Thank you for voting