ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്ക് ഏത്?

എസ്ബിഐ

33.33%
4 Votes

എച്ച്ഡിഎഫ്സി

41.67%
5 Votes

ഫെഡറൽ ബാങ്ക്

25%
3 Votes
Total Votes: 12
Thank you for voting