ഇന്ത്യ നിരോധിച്ച ചൈനീസ് ആപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആപ്പ് ഏത്?

ടിക് ടോക്

56.25%
9 Votes

ഹലോ

12.5%
2 Votes

ഷെയർ ഇറ്റ്

6.25%
1 Votes

യൂ ക്യാം

6.25%
1 Votes

എംഐ വീഡിയോ കോൾ

12.5%
2 Votes

യുസി ബ്രൌസർ

6.25%
1 Votes
Total Votes: 16
Thank you for voting