ഇന്ത്യ നിരോധിച്ച ചൈനീസ് ആപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആപ്പ് ഏത്?

ടിക് ടോക്

53.33%
8 Votes

ഹലോ

13.33%
2 Votes

ഷെയർ ഇറ്റ്

6.67%
1 Votes

യൂ ക്യാം

6.67%
1 Votes

എംഐ വീഡിയോ കോൾ

13.33%
2 Votes

യുസി ബ്രൌസർ

6.67%
1 Votes
Total Votes: 15
Thank you for voting