ഇന്ത്യ നിരോധിച്ച ചൈനീസ് ആപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആപ്പ് ഏത്?

ടിക് ടോക്

52.94%
9 Votes

ഹലോ

11.76%
2 Votes

ഷെയർ ഇറ്റ്

11.76%
2 Votes

യൂ ക്യാം

5.88%
1 Votes

എംഐ വീഡിയോ കോൾ

11.76%
2 Votes

യുസി ബ്രൌസർ

5.88%
1 Votes
Total Votes: 17
You have already voted