ഏത് ബാങ്കിന്റെ എടിഎം സേവനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം?

എസ്ബിഐ

40%
4 Votes

എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്

40%
4 Votes

ആക്സിസ് ബാങ്ക്

10%
1 Votes

ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്

10%
1 Votes
Total Votes: 10
You have already voted