ഏത് ബാങ്കിന്റെ എടിഎം സേവനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം?

എസ്ബിഐ

34.62%
9 Votes

എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്

30.77%
8 Votes

ആക്സിസ് ബാങ്ക്

15.38%
4 Votes

ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്

19.23%
5 Votes
Total Votes: 26
Thank you for voting