ഏത് ബാങ്കിന്റെ എടിഎം സേവനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം?

എസ്ബിഐ

36.36%
4 Votes

എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്

36.36%
4 Votes

ആക്സിസ് ബാങ്ക്

9.09%
1 Votes

ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്

18.18%
2 Votes
Total Votes: 11
Thank you for voting