പിപിഎഫ് അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ?

സാധിക്കും

28.57%
4 Votes

സാധിക്കില്ല

21.43%
3 Votes

തീർച്ചയില്ല

50%
7 Votes
Total Votes: 14
You have already voted