സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ ഉയര്‍ത്തുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

50%
9 Votes

ഇല്ല

22.22%
4 Votes

തീർച്ചയില്ല

27.78%
5 Votes
Total Votes: 18
Thank you for voting

More Polls