സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ ഉയര്‍ത്തുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

47.06%
8 Votes

ഇല്ല

23.53%
4 Votes

തീർച്ചയില്ല

29.41%
5 Votes
Total Votes: 17
Thank you for voting

More Polls