സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യമെന്ത്?

വില

18.75%
3 Votes

പണിക്കൂലി

25%
4 Votes

പരിശുദ്ധി

25%
4 Votes

ഡിസൈൻ

31.25%
5 Votes
Total Votes: 16
Thank you for voting