സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യമെന്ത്?

വില

20%
3 Votes

പണിക്കൂലി

20%
3 Votes

പരിശുദ്ധി

26.67%
4 Votes

ഡിസൈൻ

33.33%
5 Votes
Total Votes: 15
Thank you for voting