സ്വ‍ർണ ഇടിഎഫിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ പ്ലാനുണ്ടോ? താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് നിങ്ങൾ തിര‍ഞ്ഞെടുക്കും?