இந்தியாவின் மோசமான பொருளாதார சரிவுக்கு மோடி அரசு தான் காரணம் என ப சிதம்பரம் கூறியிருப்பது?

உண்மைதான்

77.91%
1,499 Votes

ஏதேனும் குற்றம் சொல்ல வேண்டுமே

15.64%
301 Votes

அப்படியும் இருக்கலாம்

4.11%
79 Votes

எதுவும் சொல்வதற்கில்லை

2.34%
45 Votes
Total Votes: 1,924
Thank you for voting