சீனாவுக்கு எதிராக அடுத்தடுத்த கட்டுப்பாடுகளை இந்தியா வர்த்தக ரீதியாக எடுத்து வருவது ?

நல்ல விஷயம் தான்

27.94%
19 Votes

இன்னும் கடுமையாக கொண்டு வரலாம்

30.88%
21 Votes

இந்திய நிறுவனங்களை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும்

22.06%
15 Votes

தற்போதைக்கு கொஞ்சம் கவலையளிக்கும் விஷயம் தான்

19.12%
13 Votes
Total Votes: 68
Thank you for voting