சீனாவுக்கு எதிராக அடுத்தடுத்த கட்டுப்பாடுகளை இந்தியா வர்த்தக ரீதியாக எடுத்து வருவது ?

நல்ல விஷயம் தான்

27.54%
19 Votes

இன்னும் கடுமையாக கொண்டு வரலாம்

31.88%
22 Votes

இந்திய நிறுவனங்களை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும்

21.74%
15 Votes

தற்போதைக்கு கொஞ்சம் கவலையளிக்கும் விஷயம் தான்

18.84%
13 Votes
Total Votes: 69
Thank you for voting