சீனாவுக்கு எதிராக அடுத்தடுத்த கட்டுப்பாடுகளை இந்தியா வர்த்தக ரீதியாக எடுத்து வருவது ?