தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் கேஸ் விலை குறித்து உங்கள் கருத்து?