ஆதார் இணைப்புக்கு பிறகே மின் கட்டணம் வசூல் என்பது?