ஐடி துறையில் அதிகரித்து வரும் பணி நீக்கம் குறித்து உங்கள் கருத்து?