పతనమౌతున్న క్రూడ్ ధరలు.. సామాన్యులకు అందని తగ్గింపులు