ગુજરાત રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં શું અહમદ પટેલ જીતશે?

Result as per date 08-08-2017

હા

31.25%
5 Votes

ના

43.75%
7 Votes

કહી ના શકાય

18.75%
3 Votes
Total Votes: 16
This Poll is Closed !