ચૂંટણી પહેલાની રાહુલની ગુજરાત મુલાકાતથી કોંગ્રેસને ફાયદો થશે?

Result as per date 25-09-2017

હા

33.33%
7 Votes

ના

52.38%
11 Votes

કહી ના શકાય

9.52%
2 Votes
Total Votes: 21
This Poll is Closed !