ચૂંટણી પહેલાની રાહુલની ગુજરાત મુલાકાતથી કોંગ્રેસને ફાયદો થશે?