તમારા મતે આ ત્રણમાંથી ગુજરાતનો યુવા અને સશક્ત નેતા કોણ?