તમારા મતે આ વખતની ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં કોણ જીતશે?

Result as per date 07-11-2017

ભાજપ

61.9%
13 Votes

કોંગ્રેસ

33.33%
7 Votes

કહી ના શકાય

4.76%
1 Votes
Total Votes: 21
This Poll is Closed !