ત્રણ તલાક પર સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયને શું તમે યોગ્ય માનો છો?

Result as per date 22-08-2017

હા

51.22%
21 Votes

ના

34.15%
14 Votes

કહી ના શકાય

12.2%
5 Votes
Total Votes: 41
This Poll is Closed !