રામ રહીમ, આસારામ પછી શું હજુ પણ લોકો કહેવાતા ધર્મગુરૂમાં વિશ્વાસ કરશે?

Result as per date 29-08-2017

હા

55.17%
16 Votes

ના

31.03%
9 Votes

કહી ના શકાય

10.34%
3 Votes
Total Votes: 29
This Poll is Closed !