રામ રહીમ, આસારામ પછી શું હજુ પણ લોકો કહેવાતા ધર્મગુરૂમાં વિશ્વાસ કરશે?