શું કોર્ટે ગુરમીત રામ રહીમને 10 વર્ષની સજા ફટકારીને યોગ્ય કર્યું?

Result as per date 28-08-2017

હા

41.67%
5 Votes

ના

33.33%
4 Votes

કહી ના શકાય

16.67%
2 Votes
Total Votes: 12
This Poll is Closed !