શું ગુજરાતની જનતાનું કોંગ્રેસ તરફ ખેંચાણ વધ્યું છે?

Result as per date 01-11-2017

હા

26.32%
5 Votes

ના

52.63%
10 Votes

થોડુંક જ

21.05%
4 Votes
Total Votes: 19
This Poll is Closed !