શું ગુજરાતની જનતાનું કોંગ્રેસ તરફ ખેંચાણ વધ્યું છે?