શું ગુજરાતનું ભવિષ્ય માત્ર પાટીદાર સમાજના હાથમાં છે?