શું જાપાની PM શિન્ઝો આબેના ગુજરાત પ્રવાસથી ગુજરાતને કોઇ ફાયદો થશે?

Result as per date 13-09-2017

હા

53.85%
14 Votes

ના

30.77%
8 Votes

કહી ના શકાય

11.54%
3 Votes
Total Votes: 26
This Poll is Closed !