શું જાપાની PM શિન્ઝો આબેના ગુજરાત પ્રવાસથી ગુજરાતને કોઇ ફાયદો થશે?

Result as per date 13-09-2017

હા

51.85%
14 Votes

ના

33.33%
9 Votes

કહી ના શકાય

11.11%
3 Votes
Total Votes: 27
This Poll is Closed !