શું જાપાની PM શિન્ઝો આબેના ગુજરાત પ્રવાસથી ગુજરાતને કોઇ ફાયદો થશે?