શું નોટબંધી દ્વારા કાળું નાણું પાછું લાવવામાં મોદી સરકાર નિષ્ફળ રહી છે?

Result as per date 31-08-2017

હા

64.29%
9 Votes

ના

21.43%
3 Votes

કહી ના શકાય

7.14%
1 Votes
Total Votes: 14
This Poll is Closed !